Eмисия новини
от 21.00 часа

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Българско национално радио, вписано в регистър „БУЛСТАТ“ към Агенцията по вписванията с ЕИК 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4 (наричано по-долу „БНР” или „РАДИОТО“) и потребителите на интернет сайтовете и подсайтовете на БНР.

Чл. 2. Интернет сайтовете и подсайтовете на БНР (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на БНР, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти („наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на БНР потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, слушане на някоя от програмите на БНР в реално време или на неин звуков архив, получаване на информация за програмите на БНР или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от БНР, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на БНР и други възможности, определени от БНР. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на БНР могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на БНР.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, в и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които БНР предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, извършили регистрация на сайтовете („регистрирани потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрирани потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна

препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) РАДИОТО публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. БНР има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на сайтовете.

Чл. 6. Ползването от потребителите на сайтовете на БНР е безвъзмездно и достъпно 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата.

Чл. 7. (1) Ползването на сайтовете на БНР се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член.

(2) Потребителите получават възможност за гласуване в различни анкети, след предварителна регистрация съобразно условията, посочени на съответния сайт. Лица под 14 – годишна възраст нямат право да извършват регистрация/абонамент.

(3) При осъществяване на регистрацията по ал. 2, потребителят предоставя най-малк